Razina 4 lekcija 5/13

U slučaju djeljivih glagola (glagola s naglaskom na predmetku), za izražavanje
prošlosti umetnut ćete između predmetka i osnove ge.

kommen = gekommen
PARTICIP PERFEKTA

doći, prispjeti = ankommen

doći, prispjeti = angekommen
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Ja sam došao.
Pažnja! Glagol kretanja.

Ja sam došao. Otvori

zatvoriti = zumachen

zatvoriti = zugemacht
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Zatvorio sam prozor.

otvoriti = aufmachen

otvoriti = aufgemacht
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Otvorio sam vrata.

Kako biste sada rekli: Nazvati telefonom

nazvati telefonom = angerufen
PARTICIP PERFEKTA

Kako biste sada rekli: Nazvao sam ga telefonom.

Kada je riječ o nedjeljivom glagolu (naglasak je na osnovi),
tada za izražavanje prošlosti nećete upotrijebiti ge-.

prodati = verkaufen
NAGLASAK JE NA OSNOVI

Kako biste sada rekli: Prodao sam ga.

promatrati = beobachten
NAGLASAK JE NA OSNOVI

Kako biste sada rekli: Promatrao sam ga.

ponoviti = wiederholen
NAGLASAK JE NA OSNOVI


riječ = das Wort

Kako biste sada rekli: Ponovio sam riječ.

Ponovio sam riječ. Otvori

Kako biste sada rekli: Jesi li ponovila riječ?

Kako biste sada rekli: Riječ nisam ponovio.